Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zasady zwrotów dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Nasz sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży produktów konsumentom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Informujemy, że w przypadku akceptacji naszej oferty i złożenia zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego między Sprzedawcą a Klientem będącym Osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą”), zawarta zostanie umowa na odległość, do której zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 – t.j. z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że do Konsumenta prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą mają zastosowanie tylko przepisy rozdziału 4 w/w ustawy, tj. przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy.  

Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby dokonać zwrotu produktu zakupionego w naszym sklepie internetowym, prosimy o uzupełnienie formularza zwrotu lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie, które to oświadczenie powinno zawierać poniższe informacje:
 
•    datę sporządzenia oświadczenia;
•    imię i nazwisko oraz adres osoby składającej oświadczenie (ew. dodatkowo numer telefonu);
•    datę zakupu oraz numer zamówienia
•    datę otrzymania produktów;
•    ewentualnie przyczynę zwrotu produktów;
•    podpis osoby składającej oświadczenie (w przypadku oświadczenia składanego w formie papierowej).

 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w odniesieniu do umów:
•    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
Termin na złożenie oświadczenia
 
Termin na złożenie oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
•    objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
•    dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
Zwrot towaru
 
Zwracany produkt należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 
Zwracany towar należy wysłać na adres siedziby sklepu:
Introl Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice
z dopiskiem: [numer zamówienia]
 
Zwrot środków
 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności od konsumenta prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w pierwotnej transakcji, chyba że podmiot odstępujący od umowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków; w każdym przypadku konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e-mailbok_sklep[at]introl.pl

Introl Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel. +48 32 789 00 00, fax +48 32 789 00 10, introl[at]introl.pl

 

Introl Sp. z o.o. jest częścią notowanej na GPW Grupy Kapitałowej INTROL

GRUPA INTROL

... ładuję dane ...