Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Warunki gwarancji

 1. Introl Sp. z o.o. zwany dalej Gwarantem zapewnia, że sprzedawane urządzenia są wysokiej jakości i spełniają parametry określone w karcie katalogowej i/lub instrukcji obsługi.
 2. Na towary zakupione w e-sklepie Gwarant udziala 12 miesięcznej (nie dotyczy produktów, w opisie których podany jest inny okres) gwarancji liczonej od daty sprzedaży.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia w okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje tylko wady, które powstały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu.
 4. Jeżeli z zawartej z Kupującym Umowy nie wynika inaczej, warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest zgłoszenie wady w terminie nie późniejszym niż 3 dni od jej ujawnienia pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 5. Zgłoszenie wady winno nastąpić na piśmie i musi zawierać dane identyfikacyjne uszkodzonego urządzenia, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis uszkodzenia. Zgłoszenie powinno zawierać także dane Kupującego oraz nazwisko i dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę (telefon, e-mail itp.). Dla usprawnienia procesu udostępniamy Formularz zgłoszenia gwarancyjnego na stronie: www.introl.pl/serwis/zgloszenie-gwarancyjne
 6. Po wpłynięciu do Gwaranta zgłoszenia wady Strony pisemnie (w formie notatki służbowej) uzgodnią sposób realizacji uprawnień z gwarancji, a w szczególności:
  - miejsce dokonania oględzin urządzenia, którego wadę zgłosił Kupujący;
  - miejsce wykonania naprawy;
  - termin i sposób usunięcia wady.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  a. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne oraz wady przez nie wywołane, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez Kupującego/Użytkownika;
  b. uszkodzenia i wady zaistniałe na skutek:
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia;
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania, użytkowania i konserwacji urządzenia;
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Kupującego lub inne nieupoważnione osoby;
  c. elementy wykonane ze szkła, gumy oraz inne, których technologiczna żywotność jest krótsza niż okres gwarancji;
  d. urządzenia, z których zerwane/usunięte zostały plomby i/lub inne zabezpieczenia;
  e. czynności, które Kupujący/Użytkownik jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie urządzenia, sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana bezpieczników i żarówek, doprowadzenie odpowiedniego zasilania itp.
  – o ile czynności te nie zostały przyjęte do realizacji przez Gwaranta na podstawie odpowiednich pisemnych uzgodnień z Kupującym.
 8. Gwarant zobowiązany jest do naprawy gwarancyjnej wadliwie działającego elementu urządzenia.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego elementu urządzenia na nowy, po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające jego eksploatację. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie. Jeżeli do takiej wymiany dojdzie – gwarancja na wymieniony element biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 10. W razie stwierdzenia przez Gwaranta, iż zgłoszona wada nie jest wadą podlegająca gwarancji, koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności przyjazd serwisu, zlecone ekspertyzy itp.) oraz ewentualne koszty usunięcia wady obciążają Kupującego. Naprawy urządzenia oraz jego wymiana w wyniku zgłoszenia wad nie objętych gwarancją nie spowodują przedłużenia okresu gwarancji.
 11. Wyżej wskazane roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wyczerpują uprawnienia Kupującego z tytułu ewentualnej wadliwości urządzeń i innych towarów zakupionych od Gwaranta. W szczególności w stosunku do umów sprzedaży i dostawy wykonywanych przez Gwaranta wyłącza się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 i następne KC).

 

e-mailbok_sklep[at]introl.pl

Introl Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel. +48 32 789 00 00, fax +48 32 789 00 10, introl[at]introl.pl

 

Introl Sp. z o.o. jest częścią notowanej na GPW Grupy Kapitałowej INTROL

GRUPA INTROL

... ładuję dane ...